Đại hội cổ đông thường niên của TDC1 đã diễn ra thành công tốt đẹp