Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

A) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Cổ đông sáng lập bao gồm các cổ đông:

1. Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức

2. Tổng Cty CP Điện tử tin học Việt nam

3. Cty Cổ phần Viettronic Thủ Đức

4. Ông nguyễn Ngọc Hùng

5. Ông Hà Ngọc Lan

6. Bà Hà Thị Kim Dung

…..

B) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1) Ông Nguyễn Thế Thành         – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2) Ông Nguyễn Ngọc Hùng        – Ủy viên
3) Ông Trần Vĩnh Tài                  – Ủy viên
4) Ông Lê Minh Tâm                   – Ủy viên
5) Ông Nghiêm Xuân Vân           – Ủy viên

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên

1) Ông Đỗ Văn Hùng                – Trưởng ban kiểm soát

2) Bà Phan Thị Hồng Phúc       – Ủy viên

3) Trịnh Quang Huy                  – Ủy viên

 

C) GIÁM ĐỐC – NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HÙNG
Sinh ngày: 5/7/1970                – Dân tộc: Kinh                – Quốc tịch: Việt Nam

 

D) BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Hùng

2. Phó Giám đốc:
     – Ông: Nguyễn Ngọc Kỳ – Phụ trách sản xuất

 

E) CÁC PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ:

1) Phòng Tổ chức – Hành chính: Trưởng phòng – Ông Trịnh Quang Huy

2) Phòng Kế toán – Tài chính: Trưởng phòng – Ông Mai Thanh Hà

3) Phòng Kinh Doanh: Ông Võ Tá Bình Trưởng phòng

4) Phòng Kỹ thuật – Vật tư: Trưởng phòng – Ông Nguyễn Thanh Tân

5) Phòng Kế hoạch – Điều độ: Trưởng phòng – Ông Trần Hồng Quang

6) Phòng Quản lý chất lượng: Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, PGĐ Kiêm Trưởng phòng

 

F) CÁC TỔ SẢN XUẤT:

1) Tổ Nòng thép 1

2) Tổ Nòng thép 2

3) Tổ Bê tông 1

4) Tổ Bê tông 2

5) Tổ Bê tông 3

6) Tổ Bê tông 4

7) Tổ Bê tông cấu kiện

8) Tổ Cơ khí bảo trì

9) Tổ Vận hành thiết bị

10) Tổ Bốc xếp vận chuyển