TDC1 thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 (Đợt 1)

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1

  • Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 ngày 29/4/2021

Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 cho Quý cổ đông như sau:

  1. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
  2. Mệnh giá: 10.000 đồng
  3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 21%/VĐL
  4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/04/2021
  5. Tỷ lệ chi trả cổ tức Đợt 1: 10%/VĐL
  6. Thời gian chi trả cổ tức đợt 1: 22/7/2021
  7. Hình thức chi trả: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên Công ty chỉ thực hiện chi trả cổ tức cho Quý cổ đồng bằng hình thức chuyển khoản Lưu ý: Công ty chỉ thực hiện chuyển khoản cho các trường hợp mà tên tài khoản trùng với tên của Cổ đông (Phí chuyển khoản cổ đông chịu)
  8. Quý cổ đông vui lòng xác nhận lại số liệu và gửi thông tin tài khoản về cho Công ty qua điện thoại, Zalo, email của Mrs. Thức (SĐT, Zalo: 0914.740.290; Email: maithuc.tdc1@gmail.com)