TDC1 đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường và Chứng nhận Hệ thống An toàn – Sức Khỏe – Nghề Nghiệp