Khoảng cách tối thiểu để ép cọc đối với nhà xây chen là bao nhiêu?